NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ BÊN DƯỚI ĐÂY CÓ HIỆU LỰC CHO CẢ KHÁCH HÀNG CHÍNH THỨC VÀ KHÁCH HÀNG DÙNG THỬ

I. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách truy cập vào Website này, người sử dụng đã xác nhận chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Các từ ngữ dưới đây áp dụng cho việc sử dụng trang web này và bất kỳ trang web, trang, diễn đàn, wiki, blog, trang thiết bị, dịch vụ, hoặc khả năng liên kết với các điều khoản, hoặc có thể truy cập vào hoặc bằng bất kỳ tên miền thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN IDC (sau đây gọi là IDC ONLINE). Bằng cách truy cập vào Website này, người dùng chấp nhận các điều khoản và điều kiện. IDC ONLINE có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng theo thời gian theo quyết định riêng của nó, mà thay đổi này sẽ được coi là chấp nhận sử dụng tiếp theo. Trong trường hợp có vi phạm các Điều khoản sử dụng, IDC ONLINE có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục có sẵn của pháp luật và công bằng đối với vi phạm như vậy. Những điều khoản sử dụng, vì chúng có thể được sửa đổi bởi IDC ONLINE, áp dụng cho tất cả khách truy cập vào trang Web, cả bây giờ và trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện, thực tiễn và chính sách được quy định dưới đây, không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Website IDC ONLINE hoặc bất kỳ trang của nó.

Bạn thừa nhận rằng các điều khoản trong hợp đồng giữa Bạn và IDC ONLINE, đôi khi là hợp đồng điện tử và không có chữ ký của Bạn và IDC ONLINE, nhưng một khi bạn đã chấp thuận dịch vụ thì hợp đồng điện tử vẫn có giá trị pháp lý như hợp đồng được ký kết giữa Bạn và IDC ONLINE.

II. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ MÁY CHỦ hoặc các dịch vụ cho thuê khác hiện đang được cung cấp trên website https://idconline.vn là sản phẩm đăng ký bảo hộ, được cung cấp, sở hữu và quản lý của IDC ONLINE.

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang web, (b) hệ thống hỗ trợ MÁY CHỦ, công cụ và (c) các dịch vụ khác được cung cấp cho bạn thông qua các trang web dựa trên các gói dịch vụ bạn đăng ký, bao gồm tất cả phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và các nội dung khác được cung cấp thông qua các trang web, hoặc phát triển thông qua các API (gọi chung là “Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới được thêm vào hoặc tăng các dịch vụ cũng phải theo các quy định.

Các dịch vụ cũng có thể bao gồm hỗ trợ cơ bản hoặc mở rộng dựa trên các gói dịch vụ. Dịch vụ máy chủ cung cấp tỉ lệ khả dụng của dịch vụ tốt nhất ngoại trừ một trong các trường hợp sau: (a) kế hoạch thời gian tạm dừng được thông báo trước, hoặc (b) bất kỳ tính năng hoặc dịch vụ nào không có sẵn hoặc ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như, thiên tai, quy định của chính phủ, chiến tranh hoặc bất kỳ tình trạng bất ổn xã hội nào, hoặc lỗi kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

III. ĐIỀU KIỆN CHUNG/TRUY CẬP & SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Theo các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này, Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn hoặc mục đích cá nhân phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Tất cả quyền, thông tin truy cập và sử dụng dịch vụ do IDC ONLINE cung cấp cho bạn ở quan hệ cho thuê, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ về sản phẩm vẫn thuộc về độc quyền cho IDC ONLINE và nhà cung cấp bên thứ ba (được chứng nhận).

Bạn đồng ý không cung cấp (a) Giấy phép, cấp phép, bán, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, thời gian chia sẻ hoặc khai thác thương mại cho bất kỳ bên thứ ba, trừ khi được chấp thuận bằng văn bản của IDC ONLINE và theo điều khoản quy định; (b) sử dụng các dịch vụ xử lý dữ liệu thay cho bất kỳ bên thứ ba, (c) sửa đổi, điều chỉnh hoặc tấn công (hack) Dịch Vụ, hoặc tìm cách để đạt được quyền truy cập trái phép vào các dịch vụ hoặc các hệ thống liên quan khác hoặc các mạng; (d) sử dụng Dịch vụ cho mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn để vi phạm bất kỳ quyền người riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ người nào, hoặc gửi thư rác hoặc các tin nhắn khác trùng lặp hoặc không được vi phạm pháp luật, (e) sử dụng dịch vụ bằng bất cứ cách nào nhằm cản trở hoặc phá vỡ sự toàn vẹn của dịch vụ; (f) cố gắng để giải mã, dịch ngược, đảo ngược hoặc cố gắng khám phá ra các mã nguồn của phần mềm phục vụ cho mục đích cá nhân và vi phạm luật sở hữu trí tuệ; (g) sử dụng Dịch vụ để tải lên, liên kết đến, gửi hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung trái pháp luật, phân biệt chủng tộc, hận thù, khiêu dâm, phân biệt đối xử, hoặc có chứa bất kỳ loại virus, malware, trojan, hoặc bất kỳ chươn trình tương tự khác có tác hại đến việc vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm máy chủ, thiết bị; hoặc (h) sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà bạn gửi hoặc được truyền qua Dịch Vụ. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì bảo mật tên đăng nhập và tài khoản của bạn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra đăng nhập hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một (1) người, và rằng bạn sẽ không chia sẻ một đăng nhập duy nhất giữa nhiều người.

IDC ONLINE không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản nào không được quy định trong quy định này.

Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý rằng (a) Dịch vụ không nhằm mục đích hỗ trợ hoặc thực hiện cuộc gọi khẩn cấp cho bất kỳ dịch vụ khẩn cấp nào như 113, 114, 155… (b) IDC ONLINE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, bồi thường thiệt hại hoặc mất mát, phát sinh khác từ hoặc liên quan đến bạn (hoặc bạn khách hàng) trong trường hợp bạn chia sẽ dịch vụ với bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, (c) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của bạn trong Dịch vụ máy chủ theo đúng quy định của pháp luật áp dụng trong thẩm quyền của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn để ghi âm điện thoại và các luật nghe lén, và (d) Bạn sẽ bảo vệ, giữ vô hại và bồi thường IDC ONLINE chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào đã nêu trên. Dịch vụ máy chủ có thể vô hiệu hóa các số điện thoại được cung cấp cho bạn nếu không sử dụng hoặc chưa được tận dụng đáng kể trong vòng 60 ngày, hoặc nếu dịch vụ của bạn là nếu không bị đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ theo Điều khoản này.

IV. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong việc cung cấp dịch vụ của bạn Dịch vụ máy chủ sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn và các dữ liệu cá nhân của bạn cho người dùng cuối. Những biện pháp bảo vệ bao gồm mã hóa dữ liệu của bạn trong truyền tải (sử dụng SSL hoặc công nghệ tương tự), trừ một số tích hợp bên ngoài thứ ba mà không hỗ trợ mã hóa, mà bạn có thể liên kết với Dịch vụ theo sự lựa chọn của bạn.

Bạn đồng ý rằng Dịch vụ máy chủ có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn để đáp ứng với yêu cầu dịch vụ của bạn. Chúng tôi mọi thông tin cá nhân không được bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức trừ khi có yêu cầu hoặc bắt buộc của pháp luật hoặc được sự đồng ý của Bạn, hoặc theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật Dịch vụ máy chủ.

Bạn cho phép Dịch vụ máy chủ sử dụng logo công ty của bạn trong trang web của chúng tôi và các thông tin về công ty (không bao gồm thông tin bảo mật nêu trên) để xác định mình như là một người sử dụng đã đăng ký Dịch Vụ của chúng tôi

V. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mỗi bên phải duy trì tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích đối với tất cả các sản phẩm, bằng sáng chế liên quan như sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, bí mật thương mại của cả hai bên, bất kỳ tài sản trí tuệ khác và / hoặc quyền sở hữu (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ Quyền “). Các quyền được cấp để sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản không bao gồm bất kỳ quyền bổ sung nào trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, hoặc trong bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ liên quan nào. MÁY CHỦ có cung cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng và người dùng trên toàn thế giới nhằm phục vụ kết nối với dịch vụ của chúng tôi và những sản phẩm và dịch vụ MÁY CHỦ khác, logo được sử dụng hoặc hiển thị trên các dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho IDC ONLINE (gọi chung là “Nhãn hiệu”), và bạn chỉ có thể sử dụng nhãn hiệu đó để xác định mình như là một khách hàng và người sử dụng Dịch vụ; Bạn không có quyền hoặc cố gắng trong thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai yêu cầu hưởng bất kỳ quyền thương mại nào đối với các nhãn hiệu, thương hiệu và làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với khách hàng khác, hoặc sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu của chúng tôi để bêu xấu hoặc xuyên tạc dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

VI. DỊCH VỤ BÊN THỨ 3

Các trang web bên ngoài. Dịch vụ chúng tôi cung cấp có thể chứa các liên kết, hoặc có thể cho phép bạn kết nối và sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, hoặc các dịch vụ phần mềm theo các điều khoản và điều kiện quy định riêng biệt (gọi chung là “Dịch vụ khác”) kết hợp với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn quyết định truy cập và sử dụng dịch vụ khác như vậy, chúng tôi khuyên rằng việc sử dụng của bạn là chỉ theo những điều khoản và điều kiện của các dịch vụ khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm, và cũng có quyền miễn trừ trách nhiệm như những dịch vụ khác vậy bao gồm bất kỳ nội dung hay cách mà họ xử lý các dữ liệu của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến truy cập của bạn hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ khác như vậy.

Tích hợp. Các dịch vụ có thể có các tính năng cho phép tương tác và/hoặc tích hợp với các dịch vụ khác (chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội như Salesforce, Zendesk, HappyFox, Freshdesk hoặc Desk.com) được tích hợp trực tiếp MÁY CHỦ của bạn. Để tận dụng lợi thế của các tính năng này, bạn sẽ được yêu cầu phải đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ khác như trên các trang web của mình. Bằng cách cho phép các dịch vụ của bên thứ ba tích hợp trong Dịch vụ MÁY CHỦ, và ngược lại bạn cho phép MÁY CHỦ để chuyển thông tin đăng nhập của bạn cho những dịch vụ khác cho mục đích này.

VII. HÓA ĐƠN, THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

Hóa đơn và Thanh toán. Các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở hợp đồng kinh tế hoặc Pay-as-you-go (thông qua thẻ tín dụng). Nếu bạn không thực hiện thanh toán cho chúng tôi dưới bất kỳ phương thức nào trước khi hết hạn của thời gian dùng thử miễn phí, tài khoản của bạn sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi thông tin thanh toán và ủy nhiệm chi được xác nhận. Bạn sẽ được chúng tôi thông báo vào mỗi kỳ thanh toán. Sau đó, một khi thanh toán của bạn đã được xác nhận thì tài khoản của bạn sẽ gia hạn tự động dựa trên chu kỳ thay đổi gói dịch vụ của bạn. Các chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được thông báo và hóa đơn thanh toán theo từng kỳ thanh toán.

Thay đổi dịch vụ. Nếu bạn chọn để nâng cấp gói dịch vụ hoặc số lượng người dùng của bạn trong thời gian đăng ký, bất kỳ chi phí tăng thêm sẽ được tính theo tỷ lệ trong thời hạn còn lại của thời gian đăng ký và tính phí vào tài khoản của bạn. Sau đó, khoản phí này sẽ được tính vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn. Bạn lưu ý rằng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bạn nếu (1) Hủy dịch vụ trước thời hạn đăng ký (2) Hạ cấp gói dịch vụ thấp hơn. Không có trường hợp ngoại lệ nào và quy định sẽ được thực hiện cho tất cả khách hàng như nhau vì để giảm chi phí quản lý hành chính của chúng tôi xuống mức thấp nhất thì ngược lại lợi ích của khách hàng là cao nhất. Kế hoạch thay đổi gói dịch vụ thấp hơn có thể gây ra sự mất mát về dữ liệu, nội dung, tính năng và Chúng tôi không khuyến cáo cũng như không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất đó. Nhưng nếu bạn bắt buộc phải sử dụng thì có thể liên hệ với chúng tôi để có báo giá chi phí hợp lý.

Phí quá hạn thanh toán. Nếu bạn không thanh toán phí dịch vụ đúng hạn hoặc chậm hơn bảy (07) ngày thì dịch vụ của bạn sẽ bị tạm dừng, nếu chậm hơn hai mươi (20) ngày thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm dừng và bạn sẽ phải thanh toán một khoản phí tương tự như khởi tạo lại tài khoản mới nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản. Và nếu quá hạn thanh toán ba mươi (30) ngày thì tài khoản của bạn sẽ bị hủy bỏ, mọi thông tin và dữ liệu của bạn sẽ hoàn toàn xóa khỏi hệ thống và chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu này. Trong trường hợp chúng tôi không thể liên lạc bằng bất kỳ hình thức nào hoặc liên hệ được nhưng bạn vẫn cố tình không thanh toán, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức dịch vụ và xoá mọi thông tin được lưu trữ trên dịch vụ Máy chủ hoặc các thiết bị lưu trữ khác, đồng thời thu hồi toàn bộ thiết bị chúng tôi đã cung cấp mà không cần thông báo thêm.

Bảo mật thanh toán. Trong trường hợp sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sử dụng một công ty trung gian có đủ chức năng và thẩm quyền để quản lý, xử lý thẻ tín dụng và công ty trung gian này không được phép để lưu trữ, giữ lại, hoặc sử dụng thông tin thanh toán của bạn ngoại trừ việc xử lý thông tin thẻ tín dụng của bạn cho chúng tôi. Để biết thêm thông tin về hoạt động thanh toán của chúng tôi và các thông tin cá nhân của bạn vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thuế. Trừ khi có quy định khác, chi phí thanh toán cho chúng tôi bao gồm các khoản thuế, các khoản thu, thuế giá trị gia tăng, chi phí ngân hàng (gọi chung là “thuế”) được quy định theo biểu giá phí, lệ phí, thuế.v.v. của cơ quan nhà nước quản lý trên địa bàn mà chúng tôi đăng ký với cơ quan quản lý Thuế. Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí cho chúng tôi. Và chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn vào mỗi kỳ thanh toán.

VIII. HỦY VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Nếu bạn cảm thấy dịch vụ không phù hợp với bạn, thì bạn hoàn toàn có thể thông báo huỷ dịch vụ của mình như sau: Gửi yêu cầu đề nghị hủy dịch vụ cho chúng tôi trong mục Liên hệ trong thanh Menu của giao diện. Trong trường này hợp chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và xác nhận yêu cầu của bạn thông qua Email hoặc văn bản cụ thể với người đại diện của công ty / cá nhân (trong hợp đồng đã ký) trước khi chính thức hủy dịch vụ. Nội dung, cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn được chúng tôi bảo vệ tuyệt đối trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Phí quá hạn thanh toán. Nếu bạn không thanh toán phí dịch vụ đúng hạn hoặc chậm hơn bảy (07) ngày thì dịch vụ của bạn sẽ bị tạm dừng, nếu chậm hơn hai mươi (20) ngày thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm dừng và bạn sẽ phải thanh toán một khoản phí tương tự như khởi tạo lại tài khoản mới nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản. Và nếu quá hạn thanh toán ba mươi (30) ngày thì dịch vụ của bạn sẽ bị hủy bỏ, mọi thông tin và dữ liệu của bạn sẽ hoàn toàn xóa khỏi hệ thống và chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu này. Trong trường hợp chúng tôi không thể liên lạc bằng bất kỳ hình thức nào hoặc liên hệ được nhưng bạn vẫn cố tình không thanh toán, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức dịch vụ và xoá mọi thông tin được lưu trữ trên dịch vụ Máy chủ hoặc các thiết bị lưu trữ khác, đồng thời thu hồi toàn bộ thiết bị chúng tôi đã cung cấp mà không cần thông báo thêm.

IX. QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Các dịch vụ, bao gồm cả các trang web và nội dung hoặc các ứng dụng, dịch vụ khác được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm nếu có sự thay đổi về quy định trong pháp luật, thiên tai ngoài kiểm soát, và rõ ràng chúng tôi có quyền miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng này bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, các lý do kiểm dịch, cấm vận và các thay đổi của pháp luật hiện hành từ ngày ký kết hợp đồng. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không thể đảm bảo 100% rằng các dịch vụ sẽ không bị mất, tỉ lệ khả dụng nhanh chóng, an toàn, không có lỗi hoặc bị virus hoặc hacker tấn công.

Trong một số khu vực, văn phòng, tòa nhà hoặc bất cứ vị trí địa lý nào có sự quản lý về hạ tầng kết nối Internet, đôi khi bạn sẽ bị hạn chế do bộ phận quản lý tại đó và tạo ra một số hạn chế cho bạn khi sử dụng dịch vụ MÁY CHỦ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp như vậy hoặc tương tự như vậy, đồng thời sẽ tư vấn cho bạn cách thức cải thiện tình trạng cũng như phương thay thế (nếu cần) để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

X. CHUYỂN NHƯỢNG; CAM KẾT

Một trong hai bên có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản, toàn bộ hoặc một phần, không hạn chế, chuyển nhượng lại dịch vụ cho bên thứ ba theo quy định của các điều khoản nêu trên. Những điều khoản thay thế cho các phiên bản trước đó hoặc bất kỳ cuộc thảo luận khác, thỏa thuận và thống nhất bằng văn bản giữa các bên. Chúng tôi có thể sửa đổi thời hạn hợp đồng và dịch vụ, thông tin tài khoản đăng ký để dịch vụ có hiệu lực ngay sau khi chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi và hướng dẫn bạn cách sử dụng dịch vụ sau đó.

XI. QUAN HỆ GiỮA CÁC BÊN

Quan hệ giữa các bên là quan hệ độc lập. Những điều khoản trên không có hiệu lực cho các mối quan hệ như đối tác, nhượng quyền thương mại, liên doanh, đại lý, mối quan hệ ủy thác hoặc quan hệ lao động (nhân viên).

XII. TRANH CHẤP & ĐIỀU CHỈNH

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp, thương lượng và giải quyết các tranh chấp (nếu có) trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung hoặc sửa đổi bản hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai bên. Trường hợp phát sinh bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Tp. Hà Nội phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện và án phí sẽ do bên có lỗi chịu.

Chi phí phát sinh cho việc tranh chấp này sẽ được xác minh theo từng trường hợp cụ thể.

Về chúng tôi

Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực. Như thiết kế, xây dựng và quản lý giải pháp hạ tầng CNTT, Máy chủ. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những công nghệ tiên tiến, dịch vụ máy chủ chuyên nghiệp.

Happy Customers

16.086

Happy Customers
Hosting Servers

2.855

Hosting Servers
Locations

12

Locations
Employees

66

Employees
Về chúng tôi

Khách hàng nói...

Tại sao chọn chúng tôi ?

Chúng tôi tâm niệm sự hài lòng, lợi ích của khách hàng luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu
An toàn, bảo mật

An toàn, bảo mật

Hệ thống Bảo mật luôn sẵn sàng, đảm bảo dữ liệu luôn toàn vẹn trước các tấn công

Dễ dàng sử dụng

Dễ dàng sử dụng

Hạ tầng đồng nhất, công cụ hữu ích thao tác, quản lý dịch vụ dễ dàng. an toàn, linh hoạt

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

'Dịch vụ của bạn, hãy để chúng tôi lo 24/7'

là phương trâm làm việc của chúng tôi.

Định nghĩa về Cloud Hosting và những tính năng cơ bản

Định nghĩa về Cloud Hosting và những tính năng cơ bản

Chắc hẳn có nhiều người vẫn đang thắc mắc rằng Cloud Hosting có nghĩa là gì? Bạn đang băn khoăn không biết liệu có nên sử dụng Cloud Hosting hay không? Hay Cloud Hosting có những tính năng gì nổi bật? Và mọi thắc mắc đó của bạn đều sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vì sao nên thuê máy chủ Cloud giá tốt tại Quận 6 TPHCM?

Vì sao nên thuê máy chủ Cloud giá tốt tại Quận 6 TPHCM?

Máy chủ Cloud hiện nay đang là một xu thế được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm. Và có thể nói là dịch vụ máy chủ Cloud đã không còn là dịch vụ xa lạ gì đối với doanh nghiệp, khi nó có thể mang đến những lợi ích vượt trội hơn rất nhiều so với các hình thức máy chủ trước kia. Vậy những lý do nào khiến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là tại khu vực Quận 6 được khuyên nên sử dụng Cloud server?

Những ưu điểm vượt trội của máy chủ VPS ở IDC với các nơi khác

Những ưu điểm vượt trội của máy chủ VPS ở IDC với các nơi khác

Từ khi các dịch vụ liên quan đến công nghệ phát triển mạnh, hàng loạt các trung tâm dịch vụ cũng theo đó mà ra đời và xuất hiện ngày càng nhiều. Các công ty cạnh tranh nhau về đối tượng khách hàng, về mức giá, quy mô. Mỗi công ty lại có một ưu điểm khác nhau so với đối thủ. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những ưu điểm vượt trội của một công ty đang được nhiều người ưa chuộng so với các nơi khác- đó là công ty dịch vụ chuyên nghiệp IDC.

Tối ưu hóa VPS của bạn đơn giản và hiệu quả

Tối ưu hóa VPS của bạn đơn giản và hiệu quả

Trong thời đại công nghệ số đang phát triển nhanh như vũ bão thì số lượng các doanh nghiệp thương mại điện tử có nhu cầu lưu trữ lớn sử dụng dịch vụ VPS ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách quản lý và tối ưu được hiệu suất của VPS trong quá trình sử dụng sao cho tốt nhất. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cải thiện tốc độ VPS của bạn một cách tốt nhất.

Đơn vị cho thuê máy chủ ảo Cloud giá rẻ nhất tại TP HCM

Đơn vị cho thuê máy chủ ảo Cloud giá rẻ nhất tại TP HCM

Bạn đang làm việc ở TP HCM và đang cần tìm một đơn vị cho thuê máy chủ ảo Cloud giá rẻ và chất lượng nhất tại đây? Đây có lẽ sẽ không phải là việc một việc dễ dàng bởi hiện nay đã xuất hiện quá nhiều đơn vị cung ứng loại dịch vụ máy chủ ảo Cloud này, nhất là ở những thành phố lớn như TPHCM, và bạn sẽ không thể biết được đâu là đơn vị đảm bảo nhất về chất lượng và giá cả. Vậy thì có giải pháp nào để tìm được một đơn vị có đủ uy tín nhất không? Hãy tham khảo ngay bài viết sau để có được câu trả lời nhé!

Làm thế nào để thuê máy chủ ảo Cloud Server giá rẻ tại Thanh Xuân?

Làm thế nào để thuê máy chủ ảo Cloud Server giá rẻ tại Thanh Xuân?

Có quá nhiều sự lựa chọn về nhà cung cấp nên bạn không biết phải làm thế nào để thuê máy chủ ảo Cloud Server giá rẻ và chuyên nghiệp nhất tại khu vực Thanh Xuân? Đây chắc chắn không phải là vấn đề của chỉ riêng mình bạn mà còn là sự đắn đo của hầu hết mọi người dùng tại khu vực Thanh Xuân, Hà Nội. Vậy thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để có được câu trả lời tốt nhất cho mình nhé!

Chat Zalo
Đăng kí ngay
0974.388.855
info@idconline.vn