Cloud Hosting

sHost1 | Study

  420,000 đ
1 năm

   Unlimited Băng thông

   3 GB Dung lượng lưu trữ

   1 Domains

   2 MySQL Database

   20 E-mail Accounts

   Unlimited FTP Accounts

   Unlimited Sub-Domains

   Unlimited Alias Domain

   SpamAssassin

   SSL Access

   Cron Jobs

   Login Keys

   Auto Install Software

sHost2 | Begin

  540,000 đ
1 năm

   Unlimited Băng thông

   5 GB Dung lượng lưu trữ

   2 Domains

   3 MySQL Database

   30 E-mail Accounts

   Unlimited FTP Accounts

   Unlimited Sub-Domains

   Unlimited Alias Domain

   SpamAssassin

   SSL Access

   Cron Jobs

   Login Keys

   Auto Install Software

sHost3 | Startup

  960,000 đ
1 năm

   Unlimited Băng thông

   7 GB Dung lượng lưu trữ

   3 Domains

   4 MySQL Database

   50 E-mail Accounts

   Unlimited FTP Accounts

   Unlimited Sub-Domains

   Unlimited Alias Domain

   SpamAssassin

   SSL Access

   Cron Jobs

   Login Keys

   Auto Install Software

sHost4 | Business

  1,800,000 đ
1 năm

   Unlimited Băng thông

   12 GB Dung lượng lưu trữ

   6 Domains

   7 MySQL Database

   70 E-mail Accounts

   Unlimited FTP Accounts

   Unlimited Sub-Domains

   Unlimited Alias Domain

   SpamAssassin

   SSL Access

   Cron Jobs

   Login Keys

   Auto Install Software

sHost5 | e-commerce

  2,760,000 đ
1 năm

   Unlimited Băng thông

   20 GB Dung lượng lưu trữ

   10 Domains

   11 MySQL Database

   90 E-mail Accounts

   Unlimited FTP Accounts

   Unlimited Sub-Domains

   Unlimited Alias Domain

   SpamAssassin

   SSL Access

   Cron Jobs

   Login Keys

   Auto Install Software

sHost6 | Plus

  4,200,000 đ
1 năm

   Unlimited Băng thông

   40 GB Dung lượng lưu trữ

   20 Domains

   21 MySQL Database

   110 E-mail Accounts

   Unlimited FTP Accounts

   Unlimited Sub-Domains

   Unlimited Alias Domain

   SpamAssassin

   SSL Access

   Cron Jobs

   Login Keys

   Auto Install Software