Thuê máy chủ riêng

Super Basic

Bắt đầu từ   8,400,000 đ
3 tháng

   4 Cores E3-1230 3.3GHz CPU

   8GB RAM

   1x1000GB HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

Super Advanced

Bắt đầu từ   9,600,000 đ
3 tháng

   6 Cores E5-2620 2.0GHz CPU

   16GB RAM

   2x1000GB HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

Super Expert

Bắt đầu từ   13,500,000 đ
3 tháng

   8 Cores E5-2665 2.4GHz CPU

   32GB RAM

   2x1000GB HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

Super Plus

Bắt đầu từ   18,600,000 đ
3 tháng

   10 Cores E5-2680v2 CPU

   48GB RAM

   2x1000GB HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

IBM Basic

Bắt đầu từ   12,000,000 đ
3 tháng

   6 Cores E5-2620 2.0 GHz CPU

   16GB RAM

   600GB SAS 10K HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   100Mbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

   IBM X3550 M4 Server

IBM Advanced

Bắt đầu từ   15,000,000 đ
3 tháng

   8 Cores E5-2665 2.4 GHz CPU

   24GB RAM

   2x600GB SAS 10K HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

   IBM X3550 M4 Server

IBM Expert

Bắt đầu từ   24,000,000 đ
3 tháng

   8 Cores E5-2670 2.6 GHz CPU

   32GB RAM

   2x900GB SAS 10K HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

   IBM X3550 M4 Server

IBM Plus

Bắt đầu từ   28,500,000 đ
3 tháng

   10 Cores E5-2680v2 CPU

   64GB RAM

   2x900GB SAS 10K HDD

   100Mbps/4Mbps Internet

   Unlimited Traffic

   01 IPv4 IPs

   1Gbps Port Switch

   99.9% Uptime

   24/7 Support

   IBM X3550 M4 Server