Thuê chỗ đặt máy chủ

Co-Basic

  1,600,000 đ
Mensile

   1U Rack Space

   400W Power Supply

   1 IPv4 WAN/LAN

   100Mbps Internet

   1Gbps Switch Core

   Unlimited Traffic

   Tier 3 Datacenter

   Vietnam Location

   99.9% Uptime

   24/7 Support

Co-Advanced

  4,200,000 đ
Mensile

   3U Rack Space

   1200W Power Supply

   3 IPv4 WAN/LAN

   300Mbps Internet

   1Gbps Switch Core

   Unlimited Traffic

   Tier 3 Datacenter

   Vietnam Location

   99.9% Uptime

   24/7 Support

Co-Premium

  12,800,000 đ
Mensile

   10U Rack Space

   4000W Power Supply

   10 IPv4 WAN/LAN

   1Gbps Internet

   1Gbps Switch Core

   Unlimited Traffic

   Tier 3 Datacenter

   Vietnam Location

   99.9% Uptime

   24/7 Support

Co Silver

  1,800,000 đ
Mensile

   FPT Telecom Datacenter

   1U/400W Máy chủ Rack

   300Mbps/5Mbps Internet

   1Gbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Co Titan

  2,300,000 đ
Mensile

   FPT Telecom Datacenter

   1U/400W Máy chủ Rack

   500Mbps/10Mbps Internet

   1Gbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Co Gold

  3,200,000 đ
Mensile

   FPT Telecom Datacenter

   1U/400W Máy chủ Rack

   700Mbps/15Mbps Internet

   1Gbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Co Platinum

  4,500,000 đ
Mensile

   FPT Telecom Datacenter

   1U/400W Máy chủ Rack

   1Gbps/20Mbps Internet

   1Gbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Tele Bronze

  1,650,000 đ
Mensile

   VNPT Network Datacenter

   1U/300W Máy chủ Rack

   50Mbps/4Mbps Internet

   100Mbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Tele Silver

  2,300,000 đ
Mensile

   VNPT Network Datacenter

   1U/300W Máy chủ Rack

   100Mbps/6Mbps Internet

   100Mbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Tele Gold

  3,300,000 đ
Mensile

   VNPT Network Datacenter

   1U/300W Máy chủ Rack

   200Mbps/10Mbps Internet

   1Gbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ

Tele Platinum

  4,500,000 đ
Mensile

   VNPT Network Datacenter

   1U/300W Máy chủ Rack

   300Mbps/15Mbps Internet

   1Gbps Cổng mạng

   01 IPv4 IP tĩnh

   Unlimited Lưu lượng

   Hỗ trợ cài đặt

   99.9% Uptime

   24/7 Hỗ trợ