MediaWiki trên máy chủ VPS của bạn: Cách cài đặt và cấu hình

17/06/2023 lúc 15:34

Để cài đặt và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS của bạn. Hãy cùng IDC đi tìm hiểu .ách cài đặt và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS.

MediaWiki là gì?

     MediaWiki về cơ bản là một phần mềm mã nguồn mở của wiki, hoàn toàn miễn phí. Nó hiện đang chạy trên nhiều trang web nổi tiếng như Wikipedia, Wiktionary và Wikimedia Commons. MediaWiki được viết bằng PHP.

     Chức năng của nó là lưu trữ nội dung vào cơ sở dữ liệu. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta hãy đi vào bài hướng dẫn Cài đặt MediaWiki với. PHP 7 trên một Ubuntu 18.04 VPS hoặc Dedicated server dưới đây nhé!

   Yêu cầu đối với MediaWiki 1.30.0

    – Yêu cầu MariaDB 5.1, SQLite 3, MySQL 5.0.2 hoặc PostgreSQL 9.0 trở lên;

    – Máy chủ web Apache 2.0 hoặc cao hơn được biên dịch với mô-đun mod_rewrite;

    – PHP 5.5.9 hoặc cao hơn, với các phần mở rộng: mbstring, JSON, Intl, curl, MySQL và GD PHP

Xem thêm: Các lợi ích VPS server cho trang web so với cloud hosting

Cách cài đặt và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

Để chuẩn bị môi trường cài đặt MediaWiki trên máy chủ VPS, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào máy chủ VPS qua SSH sử dụng công cụ như PuTTY (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux). Đảm bảo bạn có quyền truy cập root hoặc quyền sudo trên máy chủ.
 2. Cập nhật hệ điều hành bằng cách chạy các lệnh sau:sqlCopy codesudo apt update sudo apt upgrade Lệnh đầu tiên sẽ cập nhật danh sách gói và lệnh thứ hai sẽ nâng cấp các gói đã cài đặt trên máy chủ.
 3. Cài đặt Apache Web Server bằng lệnh:Copy codesudo apt install apache2 Lệnh này sẽ cài đặt Apache Web Server, một máy chủ web phổ biến, trên máy chủ VPS của bạn.
 4. Cài đặt MySQL Server để làm cơ sở dữ liệu cho MediaWiki bằng lệnh:Copy codesudo apt install mysql-server Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu cho người dùng root của MySQL. Hãy chắc chắn ghi nhớ mật khẩu này vì bạn sẽ cần sử dụng nó sau này.
 5. Cài đặt PHP và các module cần thiết bằng lệnh:luaCopy codesudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-intl Lệnh này sẽ cài đặt PHP và các module liên quan để hỗ trợ chạy MediaWiki trên máy chủ.
 6. Kiểm tra xem Apache đã hoạt động đúng bằng cách truy cập địa chỉ IP công cộng của máy chủ VPS qua trình duyệt. Nếu bạn thấy trang “Apache2 Ubuntu Default Page” hiển thị, điều đó có nghĩa là Apache đã được cài đặt thành công.

Đến đây, bạn đã chuẩn bị xong môi trường cài đặt cho MediaWiki trên máy chủ VPS của mình. Bây giờ bạn có thể tiếp tục với các bước tiếp theo trong quá trình cài đặt và cấu hình MediaWiki.

Bước 2: Cài đặt Apache và MySQL/MariaDB

 1. Đăng nhập vào máy chủ VPS qua SSH sử dụng công cụ như PuTTY (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux). Đảm bảo bạn có quyền truy cập root hoặc quyền sudo trên máy chủ.
 2. Cài đặt Apache Web Server bằng lệnh sau:Ubuntu/Debian:sqlCopy codesudo apt update sudo apt install apache2 CentOS/Fedora:sqlCopy codesudo yum update sudo yum install httpd
 3. Sau khi cài đặt xong, khởi động dịch vụ Apache bằng lệnh:Ubuntu/Debian:sqlCopy codesudo systemctl start apache2 CentOS/Fedora:sqlCopy codesudo systemctl start httpd
 4. Kiểm tra xem Apache đã hoạt động đúng bằng cách truy cập địa chỉ IP công cộng của máy chủ VPS qua trình duyệt. Nếu bạn thấy trang “Apache2 Ubuntu Default Page” hoặc “Test Page” của Apache, điều đó có nghĩa là Apache đã được cài đặt thành công.
 5. Tiếp theo, cài đặt MySQL hoặc MariaDB để làm cơ sở dữ liệu cho MediaWiki. Dưới đây là các lệnh cài đặt cho cả hai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu:Ubuntu/Debian:Copy codesudo apt install mysql-server CentOS/Fedora:Copy codesudo yum install mariadb-server
 6. Sau khi cài đặt xong, khởi động dịch vụ MySQL/MariaDB bằng lệnh:Ubuntu/Debian:sqlCopy codesudo systemctl start mysql CentOS/Fedora:sqlCopy codesudo systemctl start mariadb
 7. (Tùy chọn) Nếu đây là lần đầu tiên cài đặt MySQL/MariaDB. Bạn cần chạy một tập lệnh cấu hình bảo mật để cung cấp mật khẩu cho người dùng root. Chạy lệnh sau và làm theo hướng dẫn:Copy codesudo mysql_secure_installation Bạn sẽ được hỏi về các tùy chọn cấu hình bảo mật, ví dụ như thay đổi mật khẩu cho người dùng root, xóa các người dùng không cần thiết, v.v. Tuân thủ hướng dẫn để cấu hình bảo mật theo ý muốn.
 8. Bạn đã cài đặt và cấu hình Apache và MySQL/MariaDB thành công trên máy chủ VPS. Bây giờ bạn có thể tiếp tục với các bước cài đặt, cấu hình MediaWiki để tạo một trang wiki trên máy chủ VPS

Bước 3: Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP trên máy chủ VPS của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào máy chủ VPS qua SSH sử dụng công cụ như PuTTY (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux). Đảm bảo bạn có quyền truy cập root hoặc quyền sudo trên máy chủ.
 2. Cài đặt PHP và các module cần thiết bằng lệnh sau:Ubuntu/Debian:luaCopy codesudo apt update sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-intl CentOS/Fedora:arduinoCopy codesudo yum install epel-release sudo yum install php php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-intl
 3. Sau khi cài đặt xong, kiểm tra phiên bản PHP bằng lệnh:Copy codephp -v Bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản PHP cài đặt trên máy chủ.
 4. Cấu hình PHP cho Apache bằng cách chỉnh sửa tệp tin cấu hình Apache:Ubuntu/Debian:bashCopy codesudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf CentOS/Fedora:bashCopy codesudo nano /etc/httpd/conf.d/php.conf Trong tệp tin này, di chuyển mục “index.php” lên trên mục “index.html” để Apache ưu tiên xử lý các tệp tin PHP trước. Lưu và đóng tệp tin sau khi hoàn thành.
 5. Khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng các thay đổi:Ubuntu/Debian:Copy codesudo systemctl restart apache2 CentOS/Fedora:Copy codesudo systemctl restart httpd
 6. Kiểm tra xem PHP đã được cài đặt và hoạt động đúng. Bằng cách tạo một tệp tin PHP thử nghiệm và truy cập vào nó qua trình duyệt. Tạo một tệp tin có tên info.php trong thư mục gốc của máy chủ web (/var/www/html trên Ubuntu/Debian, /var/www/html trên CentOS/Fedora) với nội dung sau:phpCopy code<?php phpinfo(); ?> Lưu và đóng tệp tin.
 7. Truy cập vào tệp tin info.php qua trình duyệt bằng địa chỉ IP công cộng của máy chủ VPS. Bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về phiên bản PHP và cấu hình của nó.

Đến đây, bạn đã cài đặt thành công PHP và cấu hình cho Apache trên máy chủ VPS của mình. Bạn có thể tiếp tục với các bước tiếp theo trong quá trình cài đặt và cấu hình MediaWiki.

Bước 4: Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho MediaWiki trên máy chủ VPS

Để tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho MediaWiki trên máy chủ VPS của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào máy chủ VPS qua SSH sử dụng công cụ như PuTTY (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux). Đảm bảo bạn có quyền truy cập root hoặc quyền sudo trên máy chủ.
 2. Mở MySQL hoặc MariaDB bằng lệnh sau:cssCopy codemysql -u root -p Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu cho người dùng root của MySQL/MariaDB.
 3. Sau khi đăng nhập thành công vào MySQL/MariaDB, tạo cơ sở dữ liệu cho MediaWiki bằng lệnh sau:sqlCopy codeCREATE DATABASE mediawiki; Trong ví dụ này, tôi đặt tên cơ sở dữ liệu là “mediawiki”. Bạn có thể thay đổi tên cơ sở dữ liệu theo ý muốn. Nhưng hãy ghi nhớ tên này vì bạn sẽ cần nó trong quá trình cấu hình MediaWiki.
 4. Tiếp theo, tạo một người dùng mới và cấp quyền truy cập cho người dùng đó trên cơ sở dữ liệu MediaWiki. Sử dụng lệnh sau:sqlCopy codeCREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON mediawiki.* TO 'wikiuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; Trong đó:
  • ‘wikiuser’ là tên người dùng mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể thay đổi tên người dùng theo ý muốn.
  • ‘localhost’ là máy chủ mà người dùng sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, người dùng chỉ có thể truy cập từ máy chủ cục bộ (localhost).
  • ‘password’ là mật khẩu cho người dùng. Hãy chắc chắn chọn một mật khẩu mạnh và ghi nhớ nó.
 5. Để thoát khỏi MySQL/MariaDB, nhập lệnh sau:bashCopy codeexit Bây giờ bạn đã tạo thành công cơ sở dữ liệu và người dùng cho MediaWiki trên máy chủ VPS của mình. Bạn có thể tiếp tục với các bước tiếp theo trong quá trình cài đặt và cấu hình MediaWiki.

Bước 5: Tải xuống và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS

Để tải xuống và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào máy chủ VPS qua SSH sử dụng công cụ như PuTTY (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux). Đảm bảo bạn có quyền truy cập root hoặc quyền sudo trên máy chủ.
 2. Di chuyển vào thư mục gốc của máy chủ web (ví dụ: /var/www/html) bằng lệnh sau:bashCopy codecd /var/www/html
 3. Tải xuống gói cài đặt MediaWiki bằng lệnh sau:bashCopy codesudo wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.36/mediawiki-1.36.1.tar.gz Trong ví dụ này, tôi sử dụng phiên bản MediaWiki 1.36.1. Bạn có thể thay đổi phiên bản theo ý muốn. Hãy kiểm tra phiên bản mới nhất trên trang chủ của MediaWiki.
 4. Giải nén tệp tin cài đặt MediaWiki vừa tải xuống bằng lệnh sau:Copy codesudo tar -xf mediawiki-1.36.1.tar.gz
 5. Đổi tên thư mục chứa mã nguồn MediaWiki thành một tên dễ nhớ (ví dụ: wiki) bằng lệnh sau:bashCopy codesudo mv mediawiki-1.36.1 wiki Tên thư mục này sẽ được sử dụng làm đường dẫn URL để truy cập vào trang wiki của bạn.
 6. Đặt quyền sở hữu của thư mục MediaWiki cho người dùng và nhóm Apache bằng lệnh sau:kotlinCopy codesudo chown -R www-data:www-data wiki Điều này đảm bảo rằng Apache có quyền truy cập và ghi vào thư mục MediaWiki.
 7. Tiếp theo, bạn cần tạo một tệp tin cấu hình mới cho MediaWiki. Sao chép tệp tin cấu hình mẫu bằng lệnh sau:

bashCopy codesudo cp wiki/LocalSettings.php{.dist,}

 1. Mở tệp tin cấu hình LocalSettings.php bằng trình chỉnh sửa văn bản, ví dụ: nano hoặc vi, bằng lệnh sau:Copy codesudo nano wiki/LocalSettings.php Trong tệp tin này, bạn cần cung cấp thông tin cấu hình cơ bản như cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ, v.v. Sửa các dòng sau:phpCopy code$wgDBtype = 'mysql'; $wgDBserver = 'localhost'; $wgDBname = 'mediawiki'; $wgDBuser = 'wikiuser'; $wgDBpassword = 'password'; $wgLanguageCode = 'en';
  • $wgDBname: Tên cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trong Bước 4.$wgDBuser$wgDBpassword: Người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo trong Bước 4.$wgLanguageCode: Mã ngôn ngữ của wiki (ví dụ: en, vi, fr, v.v.).
  • Lưu và đóng tệp tin khi hoàn thành.

Xem thêm: Tất cả những gì bạn cần biết về VPS server

 1. Thay đổi quyền truy cập cho tệp tin LocalSettings.php bằng lệnh sau:bashCopy codesudo chmod 600 wiki/LocalSettings.php Điều này đảm bảo rằng chỉ người dùng root và nhóm gốc mới có quyền truy cập vào tệp tin này.
 2. Bây giờ, bạn có thể truy cập vào trình cài đặt MediaWiki thông qua trình duyệt. Bằng địa chỉ IP công cộng của máy chủ VPS hoặc tên miền của nó. Ví dụ: http://your_server_ip/wiki. Bạn sẽ thấy trang cài đặt MediaWiki và có thể tiếp tục quá trình cài đặt thông qua giao diện trực quan.
 3. Làm theo hướng dẫn trên giao diện cài đặt MediaWiki để hoàn thành quá trình cài đặt. Hãy đảm bảo nhập thông tin cần thiết như tên trang wiki, ngôn ngữ, tên người dùng và mật khẩu quản trị, v.v.
 4. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy xóa thư mục setup để đảm bảo bảo mật:bashCopy codesudo rm -rf wiki/setup Bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS của mình. Bạn có thể truy cập vào trang wiki mới tạo qua trình duyệt và bắt đầu sử dụng nó.

Bước 6: Cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS

Bạn có thể tiến hành cấu hình nâng cao cho MediaWiki trên máy chủ VPS của mình.

 1. Đăng nhập vào máy chủ VPS qua SSH sử dụng công cụ như PuTTY (trên Windows) hoặc Terminal (trên macOS và Linux). Đảm bảo bạn có quyền truy cập root hoặc quyền sudo trên máy chủ.
 2. Mở tệp tin cấu hình LocalSettings.php bằng trình chỉnh sửa văn bản, ví dụ: nano hoặc vi, bằng lệnh sau:Copy codesudo nano wiki/LocalSettings.php
 3. Cấu hình tên miền cho MediaWiki bằng cách thêm dòng sau vào tệp tin LocalSettings.php:phpCopy code$wgServer = 'http://your_server_domain_or_ip'; Thay your_server_domain_or_ip bằng tên miền hoặc địa chỉ IP công cộng của máy chủ VPS.
 4. Cấu hình ngôn ngữ cho MediaWiki bằng cách thay đổi giá trị của $wgLanguageCode trong tệp tin LocalSettings.php. Ví dụ:phpCopy code$wgLanguageCode = 'en'; Đây là mã ngôn ngữ sẽ được sử dụng cho MediaWiki.
 5. Cấu hình giao diện và giao diện người dùng cho MediaWiki bằng cách chỉnh sửa các giá trị liên quan trong tệp tin LocalSettings.php. Ví dụ:phpCopy code$wgDefaultSkin = 'vector'; Đây là tên của giao diện mặc định cho MediaWiki.
 6. Cấu hình tính năng và phần mở rộng bổ sung cho MediaWiki bằng cách thêm các dòng mã tương ứng vào tệp tin LocalSettings.php. Ví dụ:phpCopy code// Thiết lập tính năng truy cập bằng OAuth $wgEnableOAuth = true; // Cấu hình phần mở rộng VisualEditor wfLoadExtension( 'VisualEditor' );
 7. Lưu và đóng tệp tin LocalSettings.php sau khi bạn đã hoàn thành cấu hình.
 8. Khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng các thay đổi:Ubuntu/Debian:Copy codesudo systemctl restart apache2 CentOS/Fedora:Copy codesudo systemctl restart httpd
 9. Bây giờ, bạn có thể truy cập vào trang wiki của mình thông qua trình duyệt và xem các thay đổi cấu hình đã được áp dụng.

Bước 7: Hoàn tất cài đặt

Sau khi bạn đã cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS, bạn cần hoàn tất quá trình cài đặt bằng các bước sau:

 1. Truy cập vào trang wiki của bạn thông qua trình duyệt web bằng địa chỉ IP công cộng hoặc tên miền của máy chủ VPS. Ví dụ: http://your_server_domain_or_ip/wiki.
 2. Trên trang chủ wiki, bạn sẽ thấy một liên kết “Set up the wiki” hoặc “Install the wiki”. Nhấp vào liên kết đó để bắt đầu quá trình hoàn tất cài đặt.
 3. Bạn sẽ được chuyển đến trang cài đặt MediaWiki. Điền vào các thông tin yêu cầu như tên trang wiki, mô tả, ngôn ngữ, tên người dùng và mật khẩu quản trị, v.v. Hãy chắc chắn ghi nhớ thông tin đăng nhập quản trị của bạn.
 4. Tiếp theo, bạn sẽ nhận được một tệp tin cấu hình (LocalSettings.php) chứa các thông tin cấu hình đã nhập. Bạn cần sao chép nội dung của tệp tin này.
 5. Mở tệp tin LocalSettings.php trên máy chủ VPS bằng trình chỉnh sửa văn bản, ví dụ: nano hoặc vi.
 6. Dán nội dung đã sao chép từ trang cài đặt vào tệp tin LocalSettings.php.
 7. Lưu và đóng tệp tin LocalSettings.php.
 8. Khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng các thay đổi:Ubuntu/Debian:Copy codesudo systemctl restart apache2 CentOS/Fedora:Copy codesudo systemctl restart httpd
 9. Bây giờ bạn có thể truy cập vào trang wiki của bạn và bắt đầu sử dụng nó. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị đã tạo trong quá trình cài đặt để có quyền quản trị đầy đủ trên trang wiki.

Chúc mừng! Bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS của mình. Và đã sẵn sàng sử dụng trang wiki mới của bạn.

Xem thêm: Cách tối ưu hóa VPS server cho trang web WordPress

Kết Luận

Đó là quy trình cơ bản để cài đặt và cấu hình MediaWiki trên máy chủ VPS của bạn. Tuy nhiên, quá trình chi tiết có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường và cấu hình cụ thể của bạn.

iện tại IDC Online đang cung cấp các dịch vụ Cloud VPS và VPS Server với các tính năng ưu việt. Vượt trội như một cuộc cách mạng mới cho giải pháp lưu trữ web. Với một máy chủ web có thể uptime 99,99% thời gian hoạt động. Với hệ thống dự phòng đầy đủ và khả năng mở rộng cao. Không giống như lưu trữ website truyền thống với một máy chủ duy nhất

Hệ thống lưu trữ điện toán đám mây của IDC được xây dựng với khả năng phục hồi cao. trong trường hợp một máy chủ vật lý trên hệ thống xảy ra sự cố về phần cứng. Thì sẽ tự động được thay thế bằng một máy chủ vật lý khác ngay tức thì. Đặc biệt với hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung Cloud Storage giúp giảm thiểu thời gian bảo trì. Khả năng nâng cấp mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến hơn 1000 TB. Tham khảo thêm về Cloud VPS và Cloud Server tại đây: https://idconline.vn